-Viết cán dao trắng hoặc vàng
– Viết bấm thân tròn
– In: logo theo yêu cầu